ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهماز

دیکشنری عربی به فارسی

سيخک , سيخ , خار , مهميز , انگيزه , تحريک کردن , ازردن , سک , سک زدن , مهميز زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ