ترجمه مقاله

معجب

دیکشنری عربی به فارسی

تحسين کننده , ستاينده
ترجمه مقاله