ترجمه مقاله

مساعد

دیکشنری عربی به فارسی

يار , کمک , مساعد , ياور , اجودان , معين , فرعي , کمکي , معاون , دستيار , بردست , ترقي دهنده , هم دست , ستوان , ناوبان , نايب , وکيل , رسدبان
ترجمه مقاله