ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصول

دیکشنری عربی به فارسی

محصول , چيدن , گيسو را زدن , سرشاخه زدن , حاصل دادن , چينه دان , ثمر دادن , واگذارکردن , ارزاني داشتن , بازده , حاصل , تسليم کردن يا شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ