ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع

دیکشنری عربی به فارسی

جمع شده , متراکم , متراکم ساختن , تماميت , جمع کل , چيزدرست ودست نخورده , کل , کلي , تام , مطلق , مجموع , جمع , جمله , سرجمع , حاصل جمع , جمع کردن , سرجمع کردن , کليت , مقدار کلي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ