ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قَدَّموا اِسْتِقالاتِهِمْ بالإجماعِ

دیکشنری عربی به فارسی

دسته جمعي استعفا دادند , همه با هم استعفانامه خود را تحويل دادند (استعفا کردند)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ