ترجمه مقاله

قلم

دیکشنری عربی به فارسی

قلم , کلک , شيوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حيوانات اغل , خانه ييلا قي , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن
ترجمه مقاله