ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قطرة

دیکشنری عربی به فارسی

قطره (چسبناک) , لکه , گلوله , حباب , ماليدن , لک انداختن , چکيدن , چکه کردن , چکانيدن , چکه , ژيگ , قطره , نقل , اب نبات , از قلم انداختن , افتادن , رهاکردن , انداختن , قطع مراوده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ