ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاع السفينة

دیکشنری عربی به فارسی

شکم بشکه , رخنه پيدا کردن , تراوش کردن , هر چيز زننده ومتعفن , اب ته کشتي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ