ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غربي

دیکشنری عربی به فارسی

باختري , غربي , وابسته به مغرب يا باختر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ