ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار

دیکشنری عربی به فارسی

خاک , گرد وخاک , غبار , خاکه , ذره , گردگيري کردن , گردگرفتن از , ريختن , پاشيدن (مثل گرد) , تراب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ