ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفينة

دیکشنری عربی به فارسی

کشتي , قايق , صندوقچه , کشتي پارويي يا بادباني قرون وسطي , نمونه ستوني و صفحه بندي نشده مطالب چاپي , رانکا , رامکا , اشپزخانه , جهاز , کشتي هوايي , هواپيما , با کشتي حمل کردن , فرستادن , سوار کشتي شدن , سفينه , ناو , اوند , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا يا لوله
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ