ترجمه مقاله

زبرجد

دیکشنری عربی به فارسی

ياقوت زرد , زبرجد هندي , توپاز
ترجمه مقاله