ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ريح

دیکشنری عربی به فارسی

باد , نفخ , بادخورده کردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته کردن ياشدن , ازنفس افتادن , پيچاندن , پيچيدن , پيچ دان , کوک کردن(ساعت و غيره) , انحناء , انحنايافتن , حلقه زدن , چرخاندن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ