ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمل

دیکشنری عربی به فارسی

ماسه , شن , ريگ , شن کرانه دريا , شن پاشيدن , سنباده زدن , شن مال يا ريگمال کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ