ترجمه مقاله

رضفة

دیکشنری عربی به فارسی

کاسه زانو , استخوان کشگک
ترجمه مقاله