ترجمه مقاله

خمسون

دیکشنری عربی به فارسی

پنجاهم , پنجاهمين , يک پنجاهم , پنجاه
ترجمه مقاله