ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خفت

دیکشنری عربی به فارسی

خرف کردن , بي حس و بي روح کردن , بي جان شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ