ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطر

دیکشنری عربی به فارسی

پرخطر , مخاطره اميز , خطرناک , پر مخاطره , ريسک دار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ