ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهرب

دیکشنری عربی به فارسی

طفره , گريز , تجاهل , بهانه , حيله , گريز زني
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ