ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهرب

دیکشنری عربی به فارسی

گريختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ