ترجمه مقاله

تقريب

دیکشنری عربی به فارسی

نزديکي , شباهت زياد , قريب بصحت , تخمين
ترجمه مقاله