ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تضرع

دیکشنری عربی به فارسی

التماس , تضرع , استدعا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ