ترجمه مقاله

تذبذب

دیکشنری عربی به فارسی

ارتعاش داشتن , جنبيدن , نوسان کردن , لرزيدن , تکان خوردن
ترجمه مقاله