ترجمه مقاله

تدليک

دیکشنری عربی به فارسی

ماساژ , مشت ومال , ماساژ دادن , مشتمال دادن , ماليدن , سودن , ساييدن , پاک کردن , اصطکاک پيدا کردن , ساييده شدن
ترجمه مقاله