ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز

دیکشنری عربی به فارسی

دست اندازي کردن , دست درازي کردن , تخطي کردن , تجاوز کردن , متجاوز بودن , سواره گذشتن از , پايمال کردن , باطل ساختن , برتري جستن بر , برتر يا مهمتر بودن , ورا رفتن , برتري يافتن , سبقت جستن , بالاتر بودن , سرپيچي , تخلف , تجاوز , خطا , گناه , فراروي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ