ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاجر

دیکشنری عربی به فارسی

دلا ل , دهنده ورق , فروشنده , معاملا ت چي , بازرگان , تاجر , داد وستد کردن , سوداگر , کاسب , دکان دار , افزارمند , پيشه ور , سرمايه دار خيلي مهم , ادم بانفوذ وپولدار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ