ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اِرْتَسَم

دیکشنری عربی به فارسی

نق بست , جلوه گر شد , متجلّي شد , مجسّم شد , امتثال کرد , اطاعت کرد , فرمانبرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ