ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ايماءة

دیکشنری عربی به فارسی

تکاندادن سر بعلا مت توافق , سرتکان دادن , باسراشاره کردن , تکان سر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ