ترجمه مقاله

انوثة

دیکشنری عربی به فارسی

زنانگي , ظرافت
ترجمه مقاله