ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصل

دیکشنری عربی به فارسی

کناره گيري کردن , از عضويت خارج شدن , منتزع شدن , جدا رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ