ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجماد

دیکشنری عربی به فارسی

يخ بستن , منجمد شدن , بي اندازه سردکردن , فلج کردن , فلج شدن , ثابت کردن , غيرقابل حرکت ساختن , يخ زدگي , افسردگي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ