ترجمه مقاله

انتهاء

دیکشنری عربی به فارسی

نزديک , بستن , انقضا
ترجمه مقاله