ترجمه مقاله

انتعاش

دیکشنری عربی به فارسی

قوت دادن , غذا دادن , خوراک دادن , تغذيه
ترجمه مقاله