ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امرض

دیکشنری عربی به فارسی

مريض کردن يا شدن , بيمار کردن , ناخوش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ