ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الحکم المطلق

دیکشنری عربی به فارسی

حکومت مطلقه , رژيم ديکتاتوري
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ