ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقناع

دیکشنری عربی به فارسی

تشويق , تحريک , اجبار , متقاعد سازي , نظريه يا عقيده از روي اطمينان , اطمينان , عقيده ديني , نوع , قسم , ترغيب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ