ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعصر

دیکشنری عربی به فارسی

فشردن , چلا ندن , به زور گرفتن , غصب کردن , انتزاع کردن , پيچاندن , منحرف کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ