ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراب

دیکشنری عربی به فارسی

اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هياهو , اختلا ل , مزاحمت , سراسيمه کردن , گيج کردن , گرم شدن کله (در اثر مشروب) , دست پاچه کردن , عصباني کردن , اشفتن , مضطرب کردن , سراسيمگي , دست پاچگي , هنگامه , همهمه , غوغا , شلوغ , جنجال , التهاب , اغتشاش کردن , جنجال راه انداختن , ناارامي , اشفتگي , بيقراري , بيتابي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ