ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استثمر

دیکشنری عربی به فارسی

گذاردن , نهادن , منصوب کردن , اعطاء کردن سرمايه گذاردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ