ترجمه مقاله

ارسالية

دیکشنری عربی به فارسی

گسيل , گسيل داشتن , گسيل کردن , اعزام داشتن , روانه کردن , فرستادن , مخابره کردن , ارسال , انجام سريع , کشتن , شتاب , پيغام
ترجمه مقاله