ترجمه مقاله

إنتهاز الفرصة

دیکشنری عربی به فارسی

فرصت را غنيمت شمردن
ترجمه مقاله