ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

إجراءاتٌ قهرية

دیکشنری عربی به فارسی

اقدامات خشونت آميز , تدابير شديد , تدابير قهر آميز (شديد) , تدابير خشن , اقدامات شديد (خشن)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ