ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یوم

فرهنگ فارسی عمید

روز.
⟨ یوم دین: [قدیمی] روز رستاخیز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ