ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یوم الحساب

فرهنگ فارسی عمید

روز حساب؛ روز شمار؛ روز قیامت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ