ترجمه مقاله

یم

فرهنگ فارسی عمید

دریا.
ترجمه مقاله