ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیجگاه

فرهنگ فارسی عمید

فرورفتگی کوچک در دو طرف پیشانی ‌بین چشم و گوش؛ شقیقه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ