ترجمه مقاله

گوهرآما

فرهنگ فارسی عمید

آن‌که جواهر به رشته بکشد.
ترجمه مقاله