ترجمه مقاله

گول

فرهنگ فارسی عمید

۱. ابله؛ نادان؛ احمق.
۲. مکر و فریب.
⟨ گول ‌زدن: (مصدر متعدی) [عامیانه] فریب‌ دادن.
⟨ گول‌ خوردن: (مصدر لازم) [عامیانه] فریب‌ خوردن.
ترجمه مقاله