ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گماشتن

فرهنگ فارسی عمید

کسی را بر سر کاری گذاشتن؛ گماریدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ